Petycja stop A50/S50 - Nie niszczcie bagien Całowanie i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Nie niszczcie bagien Całowanie i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

bagno całowanie

Zaniepokojeni opublikowanymi ostatnio projektami wariantów drogi ekspresowej A50/S50 wyrażamy sprzeciw wobec perspektywy przeprowadzenia autostrady przez  Chojnowski Parku Krajobrazowego, pomiędzy Nowym Prażmowem a Zawodnem lub przez środek Chojnowskiego Parku Krajobrazowego a także bagna Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym (arkusze 6 i 7). Chojnowski Park Krajobrazowy to cenne, biologicznie czynne tereny stanowiące przeciwwagę dla zurbanizowanej aglomeracji warszawskiej. To zielone płuca Warszawy! Tereny przez, które miałaby przebiegać autostrada znajdują się w strefie ochrony urbanistycznej. Są one cenne przyrodniczo, występuje na nich wiele unikatowych, chronionych gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt, a także ptaków objętych ścisłą ochroną i wymienionych w Dyrektywie OSO oraz w Programie Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2028 zatwierdzonym przez Ministerstwo Środowiska.

Bagno Całowanie to jedno z największych torfowisk Mazowsza, ostoja zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisko cennej flory. Torfowisko Całowanie jest ostoją ptaków o randze krajowej (wg klasyfikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków). Występują tu ptaki siewkowate: zagrożony kulik wielki (Numenius arquata), rycyk (Limosa limosa), krwawodziób (Tringa totanus) i bekas kszyk (Gallinago gallinago). Zakładają też gniazda drapieżne błotniaki łąkowe (Circus pygargus) i licznie występujące derkacze (Crex crex) – gatunek zagrożony w skali światowej. Gnieżdżą się też bocian czarny (Ciconia nigra), żuraw (Grus grus) i bączek (Ixobrychus minutus), a na polowanie przylatują orliki krzykliwe (Aquila pomarina), trzmielojady (Pernis apivorus) i gadożery (Circaetus gallicus). Występują tu także m.in. dudek (Upupa epops), sowa pójdźka (Athene noctua) i srokosz (Lanius excubitor). Zwraca również uwagę reliktowy, ginący gatunek motyla – czerwończyk fioletek (Lycaena helle).

Budowa autostrady w strefie chronionej oznacza zniszczenie tych cennych przyrodniczo terenów. Wzdłuż projektowanej trasy konieczna byłaby wycinka licznych drzew. Drzew, które są istotnymi sprzymierzeńcami człowieka w walce ze zmieniającym się klimatem i zanieczyszczeniami powietrza. Wycinając drzewa niszczymy całe ekosystemy z nimi powiązane. Jeśli powstanie tu droga tego typu, to okoliczne tereny zostaną zanieczyszczane spalinami, światłem, hałasem. Obecnie to spokojne, przyjazne dzikim zwierzętom i różnorodnej roślinności obszary. Ponadto, droga ta przecinałaby dolinę Jeziorki (arkusz 7 każdy wariant) oraz rzekę Zieloną (wariant pomiędzy Nowym Prażmowem a Zawodnem) wzdłuż której biegnie teren główny dla całej gminy, bo zlewnia Zielonej odprowadza 75% wody z całej gminy. Prowadzenie ekspresowej drogi przez Jaziorkę sprawiłoby, że w kolejnym miejscu rzeka ta ulegałaby denaturalizacji z wszelkimi tego konsekwencjami i dalszym negatywnym wpływem na gospodarkę wodną naszych terenów.

Torfowiska i bujna bagienna roślinność w Nadleśnictwie Celestynów są jak gigantyczna gąbka, magazynująca ogromne ilości wody – dzięki temu zabezpieczają nas przed powodziami, a potem powoli oddając wodę chronią przed suszą i stabilizują klimat. Do tego są najlepszym i naturalnym filtrem – dzięki nim woda, którą pijemy jest czysta. Bagna i mokradła odgrywają ważną rolę jako pochłaniacze CO2 i “magazyny” węgla. Osuszanie bagien prowadzi do tego, że z pochłaniaczy stają się emitorami dwutlenku węgla. Bagna dostarczają nam lekarstw, ryb oraz pastwisk dla naszych zwierząt gospodarskich. Bioróżnorodność bagien jest ogromna. Zdecydowana większość z nich to gatunki już bardzo rzadkie. Bagna i mokradła to krajobrazy coraz rzadsze i ciągle ginące. W Polsce zajmują one obecnie zaledwie kilka procent powierzchni kraju. Po latach masowego osuszania mokradeł, ludzie zaczynają rozumieć ich prawdziwą wartość i znaczenie. Teraz trzeba walczyć o nie, dla naszego wspólnego dobra, dla klimatu.

Nie chcemy niszczenia przyrody inwestycjami tego typu! Nie chcemy zanieczyszczeń, hałasu, wycinania drzew i urbanizowania terenów prawnie chronionych. Planowanie wariantu drogi, przebiegającej przez Park Chojnowski Krajobrazowy i bagna w Nadleśnictwie Celestynów jest sprzeczne z obecnymi oczekiwaniami społecznymi. W dobie zmian klimatycznych i zanikania bioróżnorodności, a także suszy wszelkie inwestycje powinny, z założenia, omijać cenne przyrodniczo tereny. Oczekujemy poszanowania tych terenów, parku chojnowskiego i jego otulin, bagien w Nadleśnictwie Celestynów i nie przeprowadzania autostrad przez ich obszar a także przemyślenia całokształtu inwestycji A50/S50, która w licznych miejscach naraża na dewastację także inne cenne przyrodniczo obszary.

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw