Niszczenie siedlisk bobrowych!

Jeśli trafisz na zniszczoną tamę, lub żeremię bobrowe zgłoś ten fakt odpowiednim służbom. Uwaga – niszczenie tam bobrowych może być zgodne z prawem, jednak potrzebna jest na takie działania zgoda wydana przez RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska). Warto więc wcześniej dowiedzieć się, czy na takie działania uzyskano zgodę. Możesz to sprawdzić dzwoniąc do RDOŚ lub samemu odszukać taką decyzję na stronach BIP RDOŚ. Z naszego doświadczenia wynika, że większość takich dewastacji, to działania samowolne podlegające karze. Często też RDOŚ-e nie publikują na stronie na czas takich decyzji, więc zgłaszanie niszczenia tam jest w pełni uzasadnione.
Jeśli natrafisz na osobę/osoby niszczące tamę lub żeremię bobrowe, możesz poprosić o okazanie zgody na jej niszczenie. Osoby takie nie maja obowiązku jej okazać obywatelowi, jednak mają obowiązek okazać ją służbom takim jak Policja czy Straż Miejska, więc w przypadku niechęci okazania, wezwanie takich służb jest w pełni uzasadnione.
Koniecznie zrób dokumentację zdjęciową lub film, które mogą posłużyć jako dowód w sprawie.

Do kogo zwrócić się o pomoc?
– Straż Leśna w przypadku Lasów Państwowych  
– Straż Miejska
– Policja

Akty prawne:
art. 164 k.w. – Niszczenie lęgowisk, gniazd ptasich, legowisk, nor lub mrowisk
art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody – Kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową – podlega karze aresztu albo grzywny.

Źródła:
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 618)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19710120114

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 142)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920880

Zwierzę w mieście!

Jeśli znajdziesz dzikie zwierzę poza jego naturalnym środowiskiem, koniecznie zgłoś ten fakt odpowiednim służbom. Takie zwierzę jest w niebezpieczeństwie a także stanowi zagrożenie dla ludzi, oraz ruchu drogowego. Dzięki swojej postawie, uratujesz zwierzę a dodatkowo przyczynisz się do kształtowania prawidłowych postaw wobec naszych przyjaciół.

Do kogo zwrócić się o pomoc?
– Straż Miejska
– Policja
– Urząd Miasta, Gminy
– Organizacja pozarządowa (Fundacja, Stowarzyszenie – zajmujące się ochroną zwierząt), jeśli powyższe zawiodą.

Akty prawne:
art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym – Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

Źródła:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095

Porzucone śmieci!

Jeśli znajdziesz nielegalne wysypisko śmieci koniecznie zgłoś ten fakt odpowiednim służbom. Pozostawione śmieci to nie tylko niemiły widok. To realne zagrożenie dla gleby, wód i zwierząt. Koniecznie zrób dokumentację zdjęciową lub film. Jeśli w takim miejscu znajdziesz dokumenty (np. paragon, fakturę, list przewozowy itp.) wykonaj dokumentację i zabezpiecz, gdyż może pozwolić to na  odnalezienie sprawcy.   

Do kogo zwrócić się o pomoc?
– Straż Miejska
– Policja
– Urząd Miasta, Gminy
– Regionalnej dyrekcji ochrony środowisko w przypadku jeśli powyższe służby zawiodą i odmówią uprzątnięcia terenu.

Akty prawne:
art. 16 ustawy o odpadach – Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
art. 171 ustawy o odpadach – Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym wart. 16 zasady prowadzenia gospodarki odpadami
podlega karze aresztu albo grzywny
art. 26 ustawy o odpadach – Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
art. 154 § 2 k.w. – Użytkowanie cudzego gruntu leśnego lub rolnego, niszczenie urządzeń
art. 162 § 1 k.w. –  Zanieczyszczanie gleby, wody lub lasu

Źródła:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 618)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19710120114

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961320622

Odprowadzanie ścieków do rzeki!

Jeśli zauważysz zanieczyszczoną wodę w jeziorze, rzece, koniecznie powiadom odpowiednie służby. Zanieczyszczenie wody może być spowodowane nielegalnym odprowadzaniem ścieków, co może mieć wpływ na zniszczenie ekosystemów a także może zagrozić życiu ludzi. Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach podlega  pod kodeks karny i zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do 8 lat.    

Do kogo zwrócić się o pomoc?
– Straż Miejska
– Policja
– Straż Pożarna

Akty prawne:
art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Obowiązek odprowadzania ścieków do kanalizacji, przydomowych oczyszczalni lub szamba
art. 351 Prawa ochrony środowiska – Eksploatowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków
art. 78 pkt 2 Prawa wodnego – Wymagania wobec ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
z art. 182 Kodeksu karnego – Zanieczyszczanie środowiska w znacznych rozmiarach

Źródła:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961320622

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627&type=3

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553

Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566